Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Janikowie
http://spjanikowo.bipszkola.pl

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje podstawę kształcenia ogólnego przygotowując uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagajace rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.